LVLB geprofessionaliseerd en toekomstgericht

De Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) is een actieve vereniging van zo’n 200 gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden die kennis ontwikkelen en uitwisselen over heffing en invordering van lokale belastingen. In 2020 bestond de vereniging tien jaar en inmiddels treedt Cantrijn al vier jaar op als vaste bureaupartner van de LVLB.

Marieke Vrisou van Eck (secretaris LVLB) en Lisanne de Visser – den Hartog (verenigingsmanager) blikken terug op de samenwerking en de succesvolle ontwikkelingen die de LVLB heeft doorgemaakt.

Hoe het begon

Marieke: “Ruim tien jaar geleden is de vereniging opgezet vanuit een tweetal andere verenigingen, Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) en Nederlandse Vereniging voor GemeenteBelastingen (NVvGB). Vanuit de vakuitvoering is de behoefte ontstaan om dit als vereniging op te zetten. Om de verschillende expertises goed neer te zetten zijn er direct commissies opgezet, zodat er specifiek op die aandachtsgebieden kennis met elkaar uitgewisseld kon worden. Deze structuur bleek een goede zet.

Na enkele jaren van oprichting, bemerkten we dat er een dip kwam in de vereniging qua de organisatie van bijeenkomsten e.d.. De actieve leden verzorgen de activiteiten naast hun reguliere werk en dat komt niet altijd even goed uit. Mede oorzaak was ook dat in het jaar 2014/2015 belastingsamenwerkingen op poten werden gezet. Dit bracht een nieuw landschap van type leden met zich mee. De vereniging heeft een kwartiermaker aangesteld voor het werven van nieuwe bestuursleden en dit was ook direct de aanleiding om de ledencontributie aan te passen naar een lidmaatschap voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en waterschappen in plaats van de medewerker.”

Commissies als succes voor je vereniging

Marieke: “De organisaties zijn lid en worden door een manager of directielid vertegenwoordigd als contactpersoon. Verder kunnen alle medewerkers aansluiten bij LVLB binnen het lidmaatschap en participeren in commissies en de LVLB community. Juist voor alle aandachtsgebieden binnen de lokale belastingen willen we kennis delen en mensen samenbrengen.

Commissies organiseren zelf bijeenkomsten toegespitst op hun eigen thema, zoals basisregistratie, taxatie, invordering. Naast de commissiebijeenkomsten is drie jaar geleden opnieuw het LVLB jaarcongres opgezet. De commissies vervullen hier een actieve rol in door middel van een deelsessieprogramma in de middag. In de ochtend is een plenair programma dat inzoomt op algemene thema’s die voor iedereen interessant zijn. Daarmee verbind je alle medewerkers van de aangesloten leden ten tijde van het jaarlijks terugkerende evenement. Lisanne: “Het lustrumcongres in december 2020 hebben we moeten verschuiven naar eind 2021. De organisatie hiervan is in volle gang en we hopen dat dit gave evenement einde dit jaar wel doorgang mag vinden.”

LVLB als belangenbehartiger

Naast de kennisontwikkeling binnen commissies, werkt LVLB op de verschillende expertises ook nauw samen met andere organisaties, zoals Unie van Waterschappen, VNG en ESBL (Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen) en de Waarderingskamer. Zeker waar het om actuele thema’s gaat waar het van belang is dat LVLB ook opkomt voor de belangen van haar leden. “Dit was bijvoorbeeld ten tijde van de toeslagenaffaire, geeft Marieke aan. Hierin hebben we samen opgetrokken en ons als LVLB echt laten horen door reactie en adviezen. We zien dat we dit het laatste jaar steeds meer doen. Enerzijds wellicht door corona, maar zeker dankzij de goede ondersteuning van Cantrijn. Zowel vanuit inhoudelijke betrokkenheid als een goede en stabiele manier van ontzorgen in alle bureautaken, kunnen we ons als bestuurders focussen op de inhoud en hebben we een professionaliseringsslag kunnen maken. Samen met Cantrijn zijn we sterker en daardoor kunnen we ook verder vooruit kijken.”

Cantrijn zorgt voor verbinding

Marieke: “Mooi is dat Cantrijn meegroeit met de vereniging. Zo is de samenwerking vier jaar geleden gestart met ondersteuning op de financiële administratie, ledenadministratie, bestuursondersteuning en het organiseren van het jaarcongres.” Lisanne: “Inmiddels verzorgen we voor steeds meer commissies ondersteunende werkzaamheden door goede verslaglegging. Prettig is dat we op die manier weten wat er bij de commissies speelt en daarmee de verbinding kunnen leggen met het beleid van de vereniging. In de rol van verenigingsmanager verzorg ik de ondersteuning tussen alle betrokkenen, zowel intern als extern.”

Marieke: “Het is ook prettig dat Lisanne ons op de hoogte houdt van algemene ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen verenigingen, zoals nu met de WBTR en de bijbehorende wijzigingen in de statuten. Cantrijn ontzorgt ons echt op dit vlak en adviseert daarin op allerlei fronten.”

Lisanne: “Sinds dit jaar werken we vanuit verschillende clusters en ben ik zelf verantwoordelijk voor het cluster openbaar bestuur. Binnen dit cluster is een medewerkersteam opgesteld die dagelijks werkt voor onze klanten in het (semi) publieke domein. Hierbij kan gedacht worden aan verenigingen op ambtelijk niveau, maar bijvoorbeeld ook aan samenwerking tussen gemeenten op bestuurlijk niveau. Doordat we voor meerdere klanten in het (semi) publieke domein werken, hebben wij kennis en expertise hiervan opgebouwd en kunnen we onze klanten goed bedienen en onze dienstverlening flexibel inrichten. Daarnaast heeft Cantrijn medewerkers in huis met juridische- en bestuurskundige kennis, wat in het cluster regelmatig ingezet wordt.”

Jongeren betrekken bij je vereniging

De uitdaging waar LVLB nu voor staat is hoe zij meer jongeren bij de vereniging betrekt. Een vraagstuk wat bij veel meer verenigingen speelt. Marieke en Karin Pastoor (bestuurslid) pakken dit samen op en hebben recent met een jongerennetwerk van ambtenaren gesproken om naar een potentiële aanpak te kijken. Marieke: “Het is fijn dat Cantrijn hier ervaring mee heeft ook vanuit de andere verenigingen waar zij actief voor zijn en deze kennis graag deelt. Hierdoor kunnen we snel stappen zetten. We willen dit jaar voor onze jongeren een bijeenkomst organiseren en deze groep daarna ook een podium geven tijdens het lustrumcongres. Mooie eerste stappen om samen te werken aan de verjonging van de vereniging.”

IMG_1196
Sluiten