Privacy statement

Cantrijn hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers die cantrijn.nl bekijken en klanten die gebruik maken van onze dienstverlening. Persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Cantrijn

Cantrijn levert dienstverlening aan branche- en beroepsverenigingen en andere samenwerkingsverbanden. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Cantrijn zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data op over de organisaties en individuen die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze data kan persoonsgegevens bevatten, zoals ‘naam-adres-woonplaats’-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Cantrijn verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • ons een e-mail stuurt;
 • een contactformulier invult;
 • aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief;
 • telefonisch contact opneemt met Cantrijn;
 • gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • solliciteert op een vacature.

Je bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten, maar zonder deze gegevens zijn onze diensten beperkt bruikbaar.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Cantrijn verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.
 • Het kunnen uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot.
 • Als klant worden naam en e-mailadres gebruikt om een digitale nieuwsbrief en/of een mailing te kunnen verzenden. Te allen tijde kan hiervoor worden afgemeld in de mailing zelf.
 • Aanmelden als gebruiker voor gerelateerde applicaties die Cantrijn beschikbaar stelt aan haar klanten op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord.
 • Als sollicitant worden je motivatiebrief en cv opgeslagen zolang de sollicitatieprocedure loopt. Jouw gegevens worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je als sollicitant zelf hebt aangegeven dat we jouw gegevens in ons bestand mogen behouden.

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Ons uitgangspunt hiervoor is dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden, mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Cantrijn van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met eventueel een extra beveiliging buiten onze werkomgeving;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze werkwijze is extern geaudit en gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015. Je mag daarmee van ons een hoge standaard verwachten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

Cantrijn zal jouw persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de volgende diensten:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van websites voor klanten.

Mocht je willen weten naar welke derde partijen er gegevens worden verstrekt, dan kun je contact opnemen met onze Privacy officer via marketing@cantrijn.nl.

We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of subverwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van (persoons)gegevens door de politie in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van cookies

De website Cantrijn.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen. De cookies die Cantrijn plaatst op jouw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van Cantrijn.nl door inzicht te krijgen hoe de website gebruikt wordt;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.

Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via je browser. (Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.) Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van onze applicatie minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Cantrijn maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website en applicatie wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Cantrijn bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om Cantrijn te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. Cantrijn zal op dit verzoek via marketing@cantrijn.nl binnen vier weken reageren. Vervolgens kan je Cantrijn verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek zal Cantrijn binnen vier weken reageren.

Aanpassen privacy statement

Wanneer Cantrijn besluit haar privacy statement aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in dit privacy statement. We raden daarom aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over het privacy statement hebben, dan kun je contact opnemen met Cantrijn via marketing@cantrijn.nl of telefonisch via 0183 62 00 66.

Versie juli 2020

Disclaimer Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cantrijn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cantrijn.

De contactgegevens van onze medewerkers mogen slechts gebruikt worden om een-op-een contact op te nemen in het kader van onze dienstverlening of vragen omtrent onze organisatie. De gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden als marketing, nieuwsbrieven e.d.

Geen garantie op juistheid

Voor de eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cantrijn te mogen claimen of te veronderstellen.

Cantrijn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cantrijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.cantrijn.nl op deze pagina.

Sluiten