Accreditatieondersteuning door Cantrijn volledig ontzorgd

Cantrijn ontzorgt diverse organisaties op het gebied van kwaliteitsborging, onder andere in de vorm van accreditatie- en visitatieondersteuning. Dit doet Cantrijn bijvoorbeeld voor het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) dat namens artsenfederatie KNMG de nascholing beoordeelt voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening, en daarmee voor de volksgezondheid, in Nederland. De KNMG is een federatie van acht organisaties waarbinnen alle artsen verenigd zijn en houdt zich onder andere bezig met richtlijnen, gedragsregels, gezondheidsrecht en andere zaken die de kwaliteit van zorguitoefening optimaliseren.

Een belangrijk onderdeel daarvan is nascholing. Gespecialiseerde artsen dienen iedere vijf jaar tweehonderd uur aan nascholing te volgen om geregistreerd te blijven. Zo blijven ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en richtlijnen en kunnen ze hun kennis continu bijspijkeren.

Beoordeling

Het complete aanbod aan nascholing voor huisartsen wordt geaccrediteerd door het ABC 1, onafhankelijk orgaan binnen de KNMG. ‘Wij beoordelen de aanbieders op de kwaliteit van de scholing aan de hand van door de beroepsgroep opgestelde voorwaarden’’, introduceert Natasja Jacobs, huisarts en stafmedewerker/accrediteur bij het ABC 1. ‘Zijn de nascholingen didactisch in orde, zijn ze wetenschappelijk onderbouwd, objectief en relevant voor de doelgroep? Dat toetsen wij voor cluster 1 waaronder de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de artsen voor verstandelijk gehandicapten vallen.’

Er zijn vier accrediteurs voor de nascholing van huisartsen, twee voor de ouderengeneeskunde en één voor de verstandelijk gehandicapten. Zij worden daarbij ondersteund door drie bureaumanagers vanuit Cantrijn. En dat is nodig ook, want op jaarbasis komen er gemiddeld zo’n zevenhonderd aanvragen binnen van aanbieders die hun trainingen, workshops, congressen en andere bijeenkomsten willen laten accrediteren als nascholing.

Dankzij de ondersteuning van Cantrijn kunnen Natasja Jacobs en de andere accrediteurs zich uitsluitend bezighouden met de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Alle werkzaamheden daaromheen worden gedaan door de 3 vaste krachten van Cantrijn.

Screening

Suzanne Schrijvers illustreert het proces: ‘Aanbieders voeren hun aanvraag digitaal in via GAIA, het systeem waarin artsen ook allemaal een persoonlijk dossier hebben. Wij doen dan de eerste screening. Niet inhoudelijk natuurlijk - die medische kennis hebben Annet, Dieuwke en ik niet - maar we kijken of alle informatie ingevoerd is die de accrediteurs nodig hebben voor hun beoordeling. Zijn er bij de eerste screening van ons nog vragen, dan leggen wij die neer bij de aanbieder. Is alle informatie aanwezig, dan sturen we de aanvraag door naar de accrediteur.’

De medewerkers van Cantrijn houden daarbij in de gaten of de betaling door de aanbieder gedaan is alvorens de aanvraag in GAIA wordt gekoppeld aan een accrediteur ter beoordeling van de inhoud. Na beoordeling door de accrediteur handelt het secretariaat ook de eventuele vragen af die er nog zijn aan de zijde van ABC 1 en/of de aanbieder. Daarna kunnen in GAIA de punten worden toegekend aan de betreffende scholing. Tenzij de aanvraag afgewezen wordt natuurlijk. ‘Dan communiceert de accrediteur dat naar de aanbieder’, zegt Suzanne Schrijvers, ‘waarbij wordt aangegeven met welke aanpassingen de aanvraag mogelijk alsnog geaccrediteerd kan worden.’

‘Voor het hele proces staat in principe zes weken, maar soms is een accreditatie al binnen een week rond. De aanvraag is een jaar geldig. Daarna kan de nascholing opnieuw door de aanbieder ingediend worden ter beoordeling indien de aanbieder deze nog een jaar wil geven. Er wordt dan opnieuw bekeken of deze nog altijd voldoet aan de laatste eisen en ontwikkelingen. Wij zorgen er dan voor dat deze herbeoordeling wordt gedaan door dezelfde accrediteur, zodat het snel afgehandeld kan worden.’

Extra ondersteuning

Op vergelijkbare wijze ondersteunt Cantrijn ook de accreditaties door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en het Accreditatie Bureau Format E-Learning (ABFE). Dit zijn de samenwerkingsverbanden tussen het ABC1, de accreditatiecommissies van de medisch specialisten (cluster 2) en het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (cluster 3).

‘Verder bereiden we twee keer per jaar het overleg voor tussen de accrediteurs van ABC 1 en ABAN en notuleren we die. We notuleren ook bij de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en bij de Commissie van Beroep, waar aanbieders van afgewezen nascholingsaanvragen in beroep kunnen tegen die beslissing.’

Visitaties

Ten slotte ondersteunt Cantrijn de visitaties bij de instellingsaccreditaties. Er zijn ongeveer tachtig organisaties in het land die hun eigen nascholingen mogen accrediteren, op basis van bewezen kwaliteit. ‘Die worden eens in de drie jaar bezocht voor de kwaliteitscontrole. Wij bereiden de visitaties voor en gaan er samen met de accrediteur naartoe om te notuleren.’

Standaard is er wekelijks overleg tussen de accrediteurs en het secretariaat wat ook genotuleerd wordt. Daarnaast is er adhoc contact over lopende zaken. ‘De samenwerking tussen de accrediteurs en de medewerkers van Cantrijn verloopt gelukkig heel plezierig’, besluit Natasja Jacobs. ‘We vormen samen een goed team.’

Sluiten